නිසදැස්

අම්මයි මමයි

දැක්කම අපි දෙන්න විතරක් මෙහෙම යන
අහයි තාත්තා කෝ මුණ ගැහෙන         අය
ලස්සන ඉන්නකොට අපි තුන්පත්        රෑන
හනිකට යමුද තාත්ත ළඟටම        දෙදෙන

Image Courtesy – තිසත් කළුනායක

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment