නිසදැස්

අමා මෑණී බුදු පියාණෝ

සකල සක්වලටම පෑ
මහා කරුණා මෛත්‍රිය පිරි
නොනිම් සෙනෙහස…
කිසිවක් කිසිවෙකුත්
තමාගේ නොවන බව දත්
නොනිම් ප්‍රඥාව…
එක්තැනක…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අනුත්තරා සූරියආරච්චි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment