නිසදැස්

අසමසම ජීවිතය

නොසිතූ මොහොතේ

නොසිතූ දේ

ලැබෙන…

සිතූ මොහොතේ

සිතූ දේ

නො ලැබෙන…

වටහාගෙන

‘ජිවිතය’

පලකරමින්

නිහඬ සිනහව…

දරා ගත හැකි නම්

දුක සතුට

සම සමව

එයයි අවසන

ලැබෙන

එකදු ‘සැනසුම’…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිලුක්ෂි කෞශල්‍යා

නීති පීඨය - උපාධිධාරිනි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment