නිසදැස්

අහිමි පෙම

මතක් වෙයි ඔබව දුකක් දැනුනම
බලන්නම් අහස දෙස එවිට
ඔබේ රුව එහි මවාගෙන
සිහිවෙයි එවිට මට
ඔබ මට සඟවා දුන් ඒ සොඳුරු සෙනෙහස
ඔබටම ඔබ පවසාගත් රකුසු පෙමක් වූ
මා නිවුණු ඒ සෙනෙහස
ඉතින් අවසරයි මිය යන තුරුම
බලන්නට අහස දෙස
ඔබේ රුව එහි මවාගෙන

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පියුමි සදවන්ති

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment