නිසදැස්

අහේතුක

සහේතුකව ප්‍රේම කරන්නවුන් අතර,
මම නුඹට අහේතුකව ප්‍රේම කළෙමි
සහේතුක රිදවා ගැනීම් අතර,
මම අහේතුකව රිදවා ගතිමි
සහේතුක විරහවන් අතර,
අහේතුක විරහවේ රසය මම වින්දෙමි
සහේතුක අමතක කිරීම් අතර,
අහේතුකව මම නුඹ මතකයේ තබා ගතිමි

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පාරමී අයෝධ්‍යා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment