විශ්ව විද්‍යාලය

ආනාගතය දිලන්නටයි සුභාශින්සන!!!

නැගෙන්නා වූ අරුණෝදයේ
මවන්නා වූ සිත් සිහින ඉටුවී…
සිත් බදින මාවත දිගේ
පැතු මල් පොකුරු පිපී…
ආනාගතය දිලන්නටයි සුභාශින්සන!!!

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කල්පනී ආරියරත්න

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment