විශේෂ දිනයන්

ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා…

ගුවන මිහිකත සයුර වටකොට
පවුරු බැඳ යදමින් වෙලා

දෙස් විදෙස් සතුරන්ගෙ ඉදිරියෙ
පණ දෙවෙනි කොට අවි දරා

රටක නිදහස් හුස්ම වෙනුවෙන්
ඇ’සිස් මස් ලේ බිම හෙලා

මෙ බිම රැකි මුර දේවතාවනි
ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා……..

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment