නිසදැස්

ඇයයි නැගණී

වයසින් නම් බාල තමයි මටත් වඩා ඇය
එකම අත්තේ මල් නොවුණට මාත් එක්ක ඇය
එකම ගහේ මල් වුණා අපි අපේ පෙර පිනකට
අම්මා නොව
මං ගැන තේරුම් ගත් හොඳම කෙනා ඇය

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රන්මලී මංගලා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment