නිසදැස්

කඳුළු තිමිර

ඔබ හමු වන්නට පෙර
වෙන්වෙනු නොහැකිව
මගේ නෙතඟ කඳුලක් පිරුණා…

ඒ රැඳි කඳුළැල් පිසදු ඔබ අද
මා අත අත හැර යනු දැක
මගේ නෙතඟ උණු කඳුළැලි පිරුණා…

ඒ කඳුළැලි පිස දැමුමට අද ඔබ
මා ළඟ නැති බව සිහි වී
ඒ කඳුළැලි රූරා වැටුණා….

Designing –  සහන් S. ලියනගේ

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ඉරේෂා උදයංගනී

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment