නිසදැස්

කාලාවබෝධ

කාශ්ටක සුළං රැල්ලක
ගැටුණ ලුණු රසක් මත
ආශ්‍රෙට ළඟා වන්නට
නොලැබ ඉඩකඩක් තව

වාරකන සුළං අව්වක
පෙඟී මැකෙන හවසක
මාවතක නිසල මුල්ලක
වැතිර මියෙන මොහොතක

ප්‍රාර්ථන භරිත හදවත
ගැහෙන ඉමට නුදුරුව
ලියා නිම නොකළ හසුනක
තිතක් – හිස්තැනක් – මම

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සමාධි අනුත්තරා

පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය

Leave a Comment