ආගමික

කිමද පුත මේ අද?

නිමිත්ත:උඩමලුව වන්දනා කිරීමට අවසර ලබා දිය නොහැකියැයි පැවසූ රැකවලාට මවකගෙන් පිළිතුරු!!

ගලවා ගැනුමට ලෝ සත
පුරන්න තපිස් දම් හැර ගිහි ගෙය
අත්වැලක් විය නොකරමින් තර්ක
ගිහි කල දේවී සුන්දර යසෝදරාව

ඔද සුන් කය දිරා ගිය
වැතුරුණු පසුව මත තණ බිම
පොවා උණු කිරි නංවා කය
කළා සැළකිලි ගෝපිකා ලිය

බවුන් වඩන විට මුල බෝ රුක
ගායාවේ පුද දී කිරිපිඩු,මී ඔඩම
කළා පා වන්දනා බැති සිතින
ගොපලු දූ සුජාතාව

එදවස මේ ඔබ රකින
ජය සිරි මහා බෝ රුක
වැඩියා රැගෙන දරා දෝත
මහා තෙරණි සඟමිත් ලක්දිවට

සඟවා හිසකේ අතර සුරැකිව
ගෙවා පැමිණ බෝ දුර
වැඩමෙව් මුණි දළදා නුවර
දූ කුමරියයි මාලී උදේනි රජ

නැතත් එදාවන්ව
සෙළුවෙන් මෙහි අද
පටාචාරාවක්ය මම
මුළු පවුලක් අහිමි වුණ

කියන්න දුක බුදු රජු හට
හැර තිබිණි දොරටු එදා දෙවුරම
කිමද පුත මේ අද
නැතිද අපට වරම
වඳින්න උඩ මළුව

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පවන්ති සුදසිංහ

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment