විශ්ව විද්‍යාලය

කොවුල් වසන්තය 2013

Written by Colombo Beacon

පසුගිය මැදින් මස 28 වන ගුරු දින දවස පුරා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රිඩා පිටියේ පැවැත්වුනු “කොවුල් වසන්තය 2013” මහා අවුරුදු උත්සවයේ සිත්ගත් අවස්ථා….

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

Colombo Beacon

Leave a Comment