නිසදැස්

චරිත සහතික

ඔහු ද නොදනී පවසන්නෙ කිම දැයි
තවත් උන් කට ඇරන් අසතී
තමන් ගැන නොසොයනා මිනිසා
අනෙකගේ ඇදකුද සොයා ඇවිදී

කන්නෙ මොනවද බොන්නෙ මොනවද
කොටට ඇන්ද ද දිගට ඇන්ද ද
රෑත් වී ඇත තවම නෑ මූ
මොකා එක්ක ද යන්නෙ එන්නේ

මමනෙ දන්නෙ මුන්ගෙ කෙරුවා
කියන්නේ සැම තැනම එක දෙක කොට
තමන්ගේ චරිතය විදහ පාමින්
දෙන්නෙ අනෙකගෙ චරිත සහතික

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රශ්මි එරන්දි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment