නිසදැස්

තවමත් ඇතී

අහසක් සොයමින් නිතී
තනි වලාකුළු ඇතී
හිත ඇගෙ රළු නැතී
ලැබුණු මුල් පෙම නැතී

සඟවාගෙන ඇතී
ප්‍රේමයක චරිතයක් නැතී
හීන දැක ඇතී
කවුරුත්ම එහි නැතී

හිතුවට ඵලක් නැතී
අහසක් එහෙම නොම ඇතී
කළු වලාකුළු ඇතී
අහසක් මග බලා ඇතී

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

මිනිදු ප්‍රභාෂ්වර

තාක්ෂණ පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment