නිසදැස්

තුන්පත් රෑන (අම්මයි මමයි 2)

ඇහුවොත් කවුරු හෝ
තුන්පත් රෑන කෝ…

තාත්ත නොවෙයි අඩු
පුතේ මතකෙට ගන්නකෝ..

පුතු, ලොකු දූත් එක්කන්
අම්මත් ඉන්නවා නම්…

ආන් එතකොට අපි
තුන්පත් රෑන නම්…

Picture Courtesy – තිසත් කළුනායක

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment