ආදරය නිසදැස්

දරා හිඳ නිහඬ විය…

හිත හොයන බැඳීම් 
හැබෑ නොවෙන හීන…
ඉස්පාසුවක් නොමැතිවම
අවුළුවන මතක
කලකිරී ඇවිළුන විට…
අස්වැසිල්ලක් නොලද තැන
උපරිමේටම දරාගෙන හිඳ දුක
බැරිම තැන දී නිහඬ වුණි…
කඳුළු හංගාන ඇස් යටම…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අවිශ්කා නෙත්සරණි

නීති පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment