නිසදැස්

දිව්‍යාංගනාවගේ වදන

දුක් කඳන් උසුල ගත්තා ද
කරුමයන්ට මුහුණ පෑවා ද
කඳුළු බිදු දෙනෙත තෙමුවා ද
එනමුදු නුඹ මෙය සිතුවා ද

දිව්‍යාංගනාව නුඹ පසුපසයි
ආශ්චර්යය නුඹේ ඉදිරියයි
සිදුවන සියල්ල යහපතටයි
දිව්‍යාංගනකගේ වදන එයයි

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අමෝධා සචිකො

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment