නිසදැස්

දේදුනු පැහැ අතීතය

නිසල සිත වගෙම සුදු අහසේ
දුටිමි සත් පැහැ දේදුන්නක්
වැස්සකට පසු මතු ව කන්දෙ
ඈතින්…

රතු, තැඹිලි කහ කොළ
කලක් සිට හැඳින ඇති
රුවක් මෙන් ඇස් මානයට
එබී බැලුවා දෝ…

නිල්, ඉන්ඩිගෝ, දම් අහසෙ
සමච්චල් සිනහවක් ඇඳ
මග විවර කළේ ඒ දේදුනු පැහැ
අතීතයට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තුෂාරි සංජීවනී

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment