නිසදැස්

නිහඬ ගුවනත

නිහඬ නිසලව 
බලා හිඳිනා…
රැයෙහි පිණි බිඳු
දරා හිඳිනා…
අහස් දෙව්ලිය
සුසුම් යා කර…
ආමාවක අද 
නොවෙද ඇහුවා…

ශශිකලා කල්හාරි
පළමු වසර
ශාස්ත්‍ර පීඨය 

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ශශිකලා කල්හාරී

Leave a Comment