නිසදැස්

නිහඬ රැජිණ

ප්‍රේමයට මුලාව දෙලොවක් අතර
තනිව සිටි
උඹේ හදවතේ
හිමිකාරිය ලත් මම ද
නිහඬ රැජිණකි
මතු පෙරුම් පුරන
සසරක් පාසා
උඹවම විතරක් පතන
නිහඬ රැජිණ මමයි
කුමරුණේ උඹේ
හදවතේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හසිනි නෙහන්සා

නීති පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment