ආදරය නිසදැස්

නුදුටු සඳ

ගිලී අඳුරේ වළා තීරේ
නොපෙනෙනා නුඹ
සිහිකරන්

කෙසේ කියනු ද හදෙහි පද වැල්
හඬන තරුකැට
දෙස බලන්

නිසල අඹරේ පාළු මකනට
යළිදු නුඹ එන
දින ගැනන්

සීත පිණිකැට
රහස් කොඳුරයි
අතැ’ඟිලේ දින මඟ බලන්

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ඉසුරි ගමගේ

ශාස්ත්‍ර පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment