ආදරය නිසදැස්

නුහුරු

සීත කළ නිවහනට
කැරකෙන සිව් සකට
ගැලපුන පොරොන්දමට
තීන්දු වුණ බැඳීමක්…

සුපිරි අවන්හලක
වෙන් කෙරුණු මේසයේ…
නුහුරු විලවුන් සුවඳ
විඳවනා වෙලාවක
දැනුණු හිස්බවක්…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

උමාෂා කෞමදි

පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය

Leave a Comment

1 Comment

%d bloggers like this: