විශේෂ දිනයන්

නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

සිරගත කරත් ඔහු
සිරගත නොවූ සිතුවිලි
හඬ නඟා… කෑ ගසා…
සුදු හමින්… කළු හමින්…
දෙවාර්ගික ජාතියක
ලේ වලට ගරු කරන
වර්ණ භේ දුරු කෙරුව
අප්‍රිකා කළු සිංහ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සඳුන් දිල්නුවන්

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment