නිසදැස්

නොඑන ඇය…

බිඳුණු කවුළුව ළඟ,
ඉරුණු බැනියම හැඳ,
කහට කෝප්පය ගෙන,
දෙනෙතම කඳුළු පුරෝගෙන,
මැරුණු හදවතින්,
ඉරුණු පත්තිරුවක,
නුඹ ගැන….
මම,
තවම ලියමි…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සඳුන් දිල්නුවන්

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment