නිසදැස්

නොගැළපුන කවිය

පිපාසිත දෙතොලඟ,
තවත් පද එකතුව,
ජන්ම ලන්නට වෙරලන,
සිහින් කවි පද දෙක,
හඩාලයි කෑ මොර දිදී දොස් නගයි
තනු අහිමි කර ඇත,
එලිසමය රැක නැත,
විගසින් සංයමය බිඳි මම,
අතෙහි රැදි පන්හිඳ
විසිකර බිමට වසාලයි කවි සිත,
ඉදින් තුටු ද දැන් නුඹ,
ලොව නොදුටු පද දෙක…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අනූෂා අමරවීර

ශාස්ත්‍ර පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment