නිසදැස්

පන්හිඳට අවසරද නිදහසේ පියඹන්න…

වෙහෙසයි මේ හිතට
පිටු අතර රැඳිලාම…
හිතේ කවි පද බැන්දෙ
විවේකය විඳගන්න…
නිදි නොමැති නෙත් යුගල
නොපියවා ගෙන ඉන්න…
පන්හිඳට අවසරද
නිදහසේ පියඹන්න…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හෂිනි මධුෂානි

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment