ආදරය නිසදැස්

පරස්පරය

පිපුණු අතු අග
දළුලන මලක්…
කඳුළු බේරෙන
සිනහබර ඇසක්…
අවරගිය ඉරේ රැස්
ගණින බිඟු රැලක්…
පරස්පරයත්
ප්‍රේමයට අත්වැලක්…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තිමිර ගලහිටියාව

පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය

Leave a Comment