නිසදැස්

ප්‍රේමය මලක්!

අවාරයේදිත් පිපෙන
පාට පාටින් මල් ඇති 
මා තරම් සුවඳක් නැති 
ඉතින්, නුඹ එනවා නම්
නටුව දමා මා එන්නම්
රස ම රස රොන් දෙන්නම්
පසුදින ම පරවන්නම්

තත්සර රත්නමලල
පළමු වසර
ශාස්ත්‍ර පීඨය

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තත්සර රත්නමලල

Leave a Comment