නිසදැස්

ප්‍රේමය නම්…

බොදු ගොවි, කරාව
එපිටින් දුටුව…
ඇති නැති බෙදුමත්
සිල්ලරටම විකුණුව…
රූ සෝබාව නම්
සොදුරු හදක්මයි පැතුව…
සම්මතයට එහා
උඩුගම් බලා පීනුව…
මේ හැම තැනකම
ප්‍රේමයක් දුටිමි
කොන්දේසි විරහිතව
නමකට සින්න කළ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ශාලික දේශාන්

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment