ආදරය නිසදැස්

පාර්වතී

මලවි හී වැලින්
ගඩු වූ වියන යට හිඳ
අහස් ගඟේ
එහා ඉම දෙස
තිනෙත අයා බලා සිටිමි
මා
තපස බිඳ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ලක්‍ෂිත සෙනෙවිරත්න

Leave a Comment