නිසදැස්

පැතුම

වෙරළක් වී නුඹ බලාන උන්නත්
මා රළ වූව ට ඵලක් නැතේ
වෙරළේ වැදි වැදි ආපස්සට යන
රළ වීමට නම් හිතේ නැතේ
මුවදොර වී නුඹ බලාන උන්නොත්
ගඟක් වෙලා මට ගලනු හැකේ
කෙතරම් බාධා එන මග තිබුණත්
නැවතුම නුඹ ළඟමයි ඇත්තේ

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රන්මලී මංගලා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment