නිසදැස්

පියවරුමයි දරුවන් හට රජුන් වුනේ

නිහඬව හදවත තුළ නිදන් වූ සෙනෙහසේ…
දාරක ප්‍රේමය කැටිකරගෙන සිත් අහසේ…
දහසකුත් දුක් හිත තුළ සඟවා ගෙන රහසේ…
දිවියට එළිය දුන්නේය මහා දිනපති විලසේ…
කර්කශ වූ මේ ජීවිත සටනේ…
පය නොපැටලි ඉටුකරගන්නට සිහිනේ…
ඔබමයි සිසිල් සොමි වූයේ දිවි අඹරේ…
පියවරුමයි දරුවන් හට රජුන් වුනේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දුශානි අනුත්තරා

තාක්ෂණ පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment