නිසදැස්

පියාණනි නුඹ නමින්…

තාත්තා….

ආදරය තුළ ලැබුණ
රැකවරණය,
කැප කිරීම් තුළින් ලබා දුන්
සොඳුරු ජීවිතය,
අත්දැකීම් තුළින් ගොඩනැංවූ
ආත්ම විශ්වාසය,
සියල්ල සැමවිටම
නොඅඩුව ලබාදුන්
අසහාය පුද්ගලයා
තාත්තා නම් විය……..

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

එරංග මුදලිගේ

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment