නිසදැස්

පිරිමි වූවමනා කර තිබේ

රෝස මල් පොකුරක
පිපුනු තද කළු රෝස
මලකට
ආවඩන සුදු පිරිමි වෙනුවට
කළුම කළු පිරිමියෙක්
වුවමනා කර තිබේ…

“එළිපිට විකෘති අගය කරන්නා ද
තමා උදෙසා වන කල්හි ප්‍රකෘති හඹා යයි.
ප්‍රකෘතිකයා ද නිතැතින්ම ප්‍රකෘති හඹා යයි.
තවද,
විකෘතිකයා ද එලෙසින්ම ප්‍රකෘති හඹා යයි…”

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දැහැමි ගුණතිලක

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment