නිසදැස්

බඩගිනි ද අම්මේ…?

අමාවක සඳ
කඳුළු සලමින්
නෑඹිලිය මත
නිවා කුසගිනි
සුසුම්ලන මව
කහට උගුරින්
දෙතොල සේඳී
හමතේ තව…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සඳුන් දිල්නුවන්

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment