ආදරය නිසදැස්

බිඳුණු හිත

හදන්නට වෙරදරන හිත
නොහැක හදාගන්නට
අවැසි නම් හිත හදන්නට
දැවෙන තැවෙන හදට
හැකිනම් දිය බිඳක් ඉසින්න
අවැසි එක් වදනකි
වෙනසක් නොපෙන්වන…
හදාගත නොහැකි හිත
හැකිය මසාගන්නට
අවැසි නම් ඔබට
බිඳුණු තැන් නොපෙනෙන්න…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පියුමි සදවන්ති

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment