විශේෂ දිනයන්

බුදු බඳ නඟයි සිහි­යට මිහි­රෙන් යුතුව!…

Written by Colombo Beacon

සියො­තුන් නඟන රස ගී පිළි­රැව් ඇතුව
රඟ දෙන නිතර සීතල සුළ­ඟට නතුව
කිණි­හිරි වදුල වන පිය­සෙහි මිණි මුතුව
බුදු බඳ නඟයි සිහි­යට මිහි­රෙන් යුතුව…!

Designed By: Hasini Harshani

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

Colombo Beacon

Leave a Comment