නිසදැස්

මග හරින නෙතු…

නොසිතු ලෙස සිත බැඳී නෙතු අද මග හරින සරසවි බිමේ…
නොපැතු සරසවි ප්‍රේමයේ…
දඟ කරන සිත නෙතු සවිය ගෙන සොයයි සරසවි පිං බිමේ…
මැවේ ඇඳි රුව තුන් යමේ…

සිතේ පදවැල් ලියා තබනෙම් දුටුවනත් නුඹ තෙලි තුඩේ…
නොදැනෙනා ලෙස නුඹ ලෙසේ…
පෙළින් පෙළ පද මිමිණුව ද නුඹ
තනුව සඟවන්නම් සිතේ…
රැක ගන්න මිතු දම අපේ…

ඉමක් නොපෙනෙන සයුරු තෙර ලෙස රැළිත් නොනගන සිහිනයේ…
පෑයු තරුවම ලෙස හිඳීවා සන් වැටේ දිලෙනා ලෙසේ…

හෂිනි මදුශානී
පළමු වසර
විද්‍යා පීඨය

Photo by Everton Vila

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හෂිනි මධුෂානි

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment