නිසදැස්

මව් පුතු සෙනෙහස

ආසිරි වැසි බිඳු කඳුලක

 හැඩය ගෙනේ…

සුදුවත් නොමදුටු අළුවන් යහනක

පමණකි දුක දන්නේ…

අවිහිංසක වූ සිහින හිතක් ගැන

 තවමත් වැලපෙන්නේ…

 උවසියකගේ හිත පාරන මතකෙක

සිල් පද බිදලන්නේ…

කඳුළු මැණික් කැට වී දිදුලන කල

ලොවක සෙනෙහෙ පිදුවේ…

 එනමුදු තවමත් කඳුලක උණුහුම

 මිණිකැට වලින් දැනේ…

මව් පුතු සෙනෙහස…..

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කළණි අබේසුන්දර

සත්ව විද්‍යා සහ කෘෂිකාර්මික අපනයන පීඨය
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය

Leave a Comment