නිසදැස්

මාගේ මුල්ම විදුබිම

නයනා අමර සල් ගස යට
නෙක නෙක රූප පාට පාට
නැවුම් සුවඳ පොත් පිටු අතර
තවමත් මතකයි එදා මෙන් අද

පිය නැගූ පළමු වසර
ගුරුතුමිය අසල සිට
ඉගෙන ගත් අකුරු ටික
පාර කීවා එන්න දුරකට

පුදුමය මේ ආ ගමන
නතර විය සරසවිය තුළ
අමතක නොමැත මට
මාගේ මුල්ම විදුබිම

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කවිදි ප්‍රමීෂා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment