නිසදැස්

මා නිවන තැන…

වැදී මහ දළ රළ පෙළ………
විසිර යන සේ වැළි කැට……
නුඹේ හසරැල්ලක් ළඟ…….
දුරුව යනවා සිතක කරදර……

දැනෙනකොට වෙහෙසක් ළඟ…..
පුරුදු නැති තනියකි හිත………..
මා දවන දහසක් මැද……….
මා නිවන තැන නම් නුඹ………

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment