නිසදැස්

රැඩිකල් ඡන්ද

පොඩි මොළකාරයන්ගේ
තඩි සාක්කු අස්සේ
පොඩි හිල්වලින් වැටෙන
වී ඇට ඇහිද කන උන්ට
විකල්ප නොදී
විකල්ප කියවන
අපේ කාලේ
ප්‍රබුද්ධ කතාකාරයෝ
කතිර පෝලිමේ
තරගයට දාන
අවලංගු කාඩ්

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දැහැමි ගුණතිලක

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment