නිසදැස්

රැල්ලයි වෙරළයි

වෙරළ හැමතිස්සෙම
මඟ බලන් හිටියට
ආ විගස යළි හැරී
රැල්ල යයි මුහුදට…

කොයිතරම් ආවත්
ළඟට සිය දහස් වර
රැල්ල නෑ වෙරළට
අයිති මහ මුහුදට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment