විශ්ව විද්‍යාලය

රීඩ් මාවත

මාවත දිගට
දහසකුත් දෙනා
පියවර තබනු ඇත හැමදින…
ඒ අතරින් කෙනෙක්
මේ සෙවණ ලබන්නට
සිහින මේ දකිනු ඇත…
තවත් කෙනෙකුන්
නොලද වරම ගැන
සුසුම් හෙළනු ඇත…
මේ සෙවණ ලබන්නට
වරම් ලද අපට
යන්න දිගු ගමනක්
මෙතැන වේ ඇරඹුම…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment