නිසදැස්

රොබරෝසියා

කොළොම්තොට
මහළුවී නැතුවැති නේද……….

කුමරි සරසවි වසන්තය
ආවාද…………

සුළං රැල්ලේ එතෙන
පෙම්බස් නැතිව………

රොබරෝසියා බිමට
වැඩියේ නැද්ද……..

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment