නිසදැස්

ලිහාපන් මගේ දෑස් වැසු පට….

උගෙන ගෙන නීතියේ පර තෙර
දෙස් තබන්නේ කිමද තොප මට……..

කෙසේ දැන ගන්නදෝ තතු මම
වසා ඇස් සැත්තෑ වසක්
මට…………

ධනය නිල ළඟ ළිහිල් වන
නීතියේ කන්‍යාවියයි
මම………

තබන්නට අවනීතියට තිත
ලිහාපන් මගෙ දෑස් වැසු
පට……….

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment