නිසදැස්

වනස්පති

නිහඬව සුව බෙදන
නිසලව පණ රකින
ගැඹුරුය බෙදන සෙනෙහස
බියකරුය නොරකිනා මනුසත හට
සොඳුරුය වනස්පති මිහි මව මත සිටින
රකිමු රැක ගමු සැමදෙන එක්ව

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ජයාත්‍රි උදිශ්‍යා

තාක්ෂණ පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment