නිසදැස්

වාරයක් අවාරයක් නැති හීනය

පින්සාර සිතින් පේව
බුදු පුදට
මිහිදුම් සේල අතරින
තුන් සරණේ ගයමින
සකි සඳ හිරු තනි නොතනියට
සීත ගඟුලැල් විඩා නිවුමට
ඉදිකටුපාන හැරමිටිපාන
පසුකොට
සුමන් සමන් දෙවි
බැතියෙන් සිහිකොට
සිරි පා පියුම් කරුණාවට
සමනළුන් එක්ක පියඹන්න…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අනුත්තරා සූරියආරච්චි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment