නිසදැස්

වැස්ස

කවියකට අමුණන්න
පද ගොතා මවන…
බැගෑපත් විරාමෙට
නෙත් කවුළු අරින…
පතොක් කටු උල් කරන
හිතට පිනි ඉසින..
අමෘතය පරදවන
දිව ඔසුව වැස්ස…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

චිරත්ති රසාදී

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment