නිසදැස්

වැසි නැති අහස යට

මං කැමති හැමදාම වහින අහසකට
ඒත් කෝ අපට වැස්සක්…
පෙර පවට හිමිවෙච්ච කාස්ටක අව්වකට
යලේදිම ඉරිතලපු කුඹුරටම යටවෙලා
මැරිල ඇති ගැඩිවිල්ලො අපි වගේ
වැසි පොදක් නැති අහසටම
උඩ බලන් හූල්ලල…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තුෂාරි සංජීවනී

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment